Användaravtal

Det här avtalet gäller från och med 2023-06-01.

1. Allmänt

Det här användaravtalet (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan Smooth Internet Group AB (“Smooth Internet Group”) med organisationsnummer 556936-4325 och dess kunder (”Kunden”, ”Kunder”).

Syftet med Avtalet är förutom att reglera förhållandet mellan Kund och Smooth Internet Group även att säkerställa att andra Internetanvändares rättigheter inte kränks, samt att samexistens med övriga kunder fungerar på ett tillfredsställande sätt i den gemensamma servermiljön.

Avtalet omfattar samtliga tjänster som Smooth Internet Group tillhandahåller, om inget annat avtalas. Genom att registrera ett konto hos Smooth Internet Group accepterar Kunden Avtalet. Så länge Kunden har ett kundkonto hos Smooth Internet Group omfattas det av Avtalet.

Om det upprättas bilagor eller tilläggsavtal till Avtalet ska de gälla före vad som står i Avtalet. Bilagor med högre numrering gäller före de med lägre numrering. Avtal med senare datum gäller före de med tidigare datum.

Tillägg och ändringar till Avtalet ska ske skriftligen. Med skriftligen avses även elektronisk kommunikation via Smooth Internet Group kundavdelning samt e-post.

2. Beställning

Alla tjänster beställs huvudsakligen via Smooth Internet Group webbplats. En bekräftelse på beställningen skickas till den e-postadress som Kunden anger vid beställningstillfället. Tjänster som beställs via offert gäller enligt beställningsbekräftelse.

Det är Kundens ansvar att den som beställer tjänster och ingår Avtalet har behörighet och befogenhet att göra detta.

Om Kunden är under 18 år krävs målsmans skriftliga godkännande.

Det är Kundens ansvar att beställning och betalning genomförs korrekt, med korrekta uppgifter samt på korrekt kundkonto.

De tjänster som Kunden beställer aktiveras först när betalning registrerats hos Smooth Internet Group.

Beställning där betalning inte kommit Smooth Internet Group tillhanda senast 60 dagar efter beställningsdatumet tas bort automatiskt.

Eventuella kampanjpriser påverkar inte befintliga avtal, om inget annat anges.

Moms tillkommer enligt gällande momssats på Smooth Internet Group priser om inget annat anges. För vissa tjänster tillkommer en startavgift enligt information om respektive tjänst.

Smooth Internet Group reserverar sig rätten att neka Kunden att beställa om Smooth Internet Group bedömer att Kunden kan komma att missbruka tjänsten.

3. Ångerrätt för konsumenter

Konsument har rätt att frånträda avtalet gällande Smooth Internet Groups tjänster enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler genom att meddela Smooth Internet Group om detta via e-post inom 60 dagar från den dag beställning av en tjänst genomförs.

För vissa tjänster är ångerrätten undantagen. Dessa är:

  • Domännamn
  • Samtliga tjänster som faktureras i efterhand (exempelvis gör-det-själv server och konsultuppdrag)
  • Startavgifter
  • Administrativa avgifter (exempelvis brevfakturaavgifter)
  • Installationshjälp

4. Avtalsperiod

Olika tjänster har olika möjliga val av avtalsperioder. Alla tjänster löper tills vidare, om inget annat avtalats. Avtalsperiodens längd beror på tjänsten samt Kundens val.

Tjänsten förlängs automatiskt med en ny avtalsperiod om den ej sägs upp senast avtalsperiodens sista dag.

5. Betalningar

Betalning av tjänst sker huvudsakligen i förskott för hela avtalsperioden om inget annat framgår. Betalningsvillkor är 30 dagar netto för årsbetalning och 21 dagar netto vid månadsbetalning om inget annat anges.

Kunden ansvarar för att korrekt referens (exempelvis OCR-nummer) anges vid betalning så att Smooth Internet Group kan matcha betalning mot korrekt faktura.

Vid brevfaktura debiteras en faktureringsavgift.

Vid försenad eller utebliven betalning för tjänster som efterfaktureras har Smooth Internet Group rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

Betalningar

Kunden är skyldig att betala för den beställda tjänsten till dess att den sägs upp. Detta gäller även om den inte nyttjas.

Kunden är även skyldig att betala för avstängda konton, inklusive under den tid som kontot är avstängt.

Om Kunden betalar fel, exempelvis för mycket eller makulerade fakturor, kommer dessa registreras som tillgodohavande på Kundens konto.

Tillgodohavanden

Tillgodohavanden kan nyttjas för betalningar av framtida fakturor. Det är upp till Kunden att aktivt välja att nyttja tillgodohavandet vid betalning.

Tillgodohavanden äldre än 13 månader från det att tillgodohavandet registrerades förfaller automatiskt.

Återbetalning av tillgodohavande som inte förfallit sker på begäran från Kunden. Återbetalning sker inte för tillgodohavanden från inbetalda krediter.

Återbetalningar ska ske utan onödigt dröjsmål samt via samma betalväg som Kunden själv använt, om inte Smooth Internet Group och Kunden skriftligen kommit överens om någonting annat.

6. Kund- och kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med Smooth Internet Group kan Kunden välja bland de olika kontaktvägar som finns angivna på Smooth Internet Group‘s webbplats för olika typer av ärenden.

Kunden ansvarar själv för att kontakt- och kunduppgifter är aktuella och korrekta i sin helhet. Ändringar utförs via Smooth Internet Group’s kundavdelning.

7. Ändring, uppsägning och avstängning

Endast registrerad kontaktperson samt behörig firmatecknare har från Kundens sida rättighet att göra ändringar och begära uppsägning av Avtalet eller tjänster som omfattas av Avtalet 

Uppsägning

Uppsägning av en tjänst görs genom Smooth Internet Group’s kundavdelning. En bekräftelse på uppsägningen skickas till kontots registrerade e-postadress.

Om Kunden säger upp tjänsten under en pågående avtalsperiod sker ingen återbetalning för kvarstående tid.

Om Kunden bryter mot Avtalet kommer Smooth Internet Group uppmärksamma Kunden om detta. Kunden har då 5 dagar på sig att åtgärda eventuella avtalsbrott. Gör Kunden inte detta har Smooth Internet Group rätt att säga upp tjänsten med omedelbar verkan.

Om Kunden visar tecken på obestånd ska Kunden meddela Smooth Internet Group om detta, samt vidta åtgärder inom 30 dagar. Annars äger Smooth Internet Group rätt att säga upp avtalet omedelbart.

Om kontakt- eller kunduppgifterna Kunden angivit inte är korrekta, eller inte längre representerar en fysisk- eller juridisk person har Smooth Internet Group rätt att säga upp avtalet omedelbart.

Om inget annat avtalats har Smooth Internet Group rätt att säga upp en tjänst om en faktura för tjänsten fortfarande är obetald 30 dagar efter dess förfallodatum.

Ändringar

Smooth Internet Group reserverar sig rätten att när som helst ändra i tjänsternas innehåll samt i produktutbudet. I de fall tjänstens innehåll ändras väsentligt, samt vid prisändringar, ska Smooth Internet Group meddela detta på sin webbplats minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. I det fall priserna sänks behöver Smooth Internet Group inte meddela detta i förväg.

Om prishöjningen avser domännamn behöver Smooth Internet Group meddela detta på sin webbplats, däremot endast i samband med att prishöjningen träder i kraft.

Om Kunden inte godkänner ändringen har Kunden rätt att säga upp tjänsten senast 30 dagar efter det att ändringen trätt i kraft.

Om Kunden vill ändra avtalsperiod måste innestående fakturor för tjänsten vara betalda i sin helhet.

Ändringar i Avtalet börjar gälla tidigast 1 månad efter de meddelats. Detta gäller ej för nya avtal som ingås efter ändringen meddelas.

Avstängning

Om betalning inte kommer Smooth Internet Group tillhanda i tid har Smooth Internet Group rätt att pausa leveransen av tjänsten/tjänsterna fram till dess att Smooth Internet Group erhållit full betalning. Det här kan exempelvis ske genom att tjänsten stängs av.

Hostingtjänster med utebliven betalning stängs av automatiskt 12 dagar efter förfallodatum.

Smooth Internet Group har även rätt att stänga av tjänsten till följd av polisanmälan, utredning, tvist eller dylikt gällande tjänsten om Smooth Internet Group bedömer att detta behövs för att förhindra eventuell brottslighet eller om Smooth Internet Group blir ålagda av rättsväsende eller myndighet att göra detsamma. 

Smooth Internet Group har även rätt att stänga av tjänsten till följd av att Kunden inte använder den enligt vad som beskrivs om tillåten användning i detta eller andra avtal.

Om tjänsten stängs av ska Smooth Internet Group informera om detta, exempelvis via en spärrsida eller e-post.

Radering av data

Vid uppsägning av avtalet tar Smooth Internet Group bort Kundens tjänster inklusive Kundens data. Data som har blivit borttagen kan inte återställas.

8. Domännamn

Smooth Internet Group administrerar registrering av domännamn hos toppdomänens registry.

I de fall Smooth Internet Group inte kan registrera domännamn direkt under registryt använder Smooth Internet Group sig av en tredje part. I dessa fall förbehåller Smooth Internet Group sig rätten att delge Kundens kontaktuppgifter till tredje part för att kunna genomföra registreringen.

För varje toppdomän gäller de villkor som har satts upp av respektive registry. Genom att beställa ett domännamn godkänner Kunden dessa villkor, samt förbinder sig att följa dem. Brott mot dessa villkor ska ses som brott om detta avtal.

Smooth Internet Group förbehåller sig rätten att registreras som teknisk, administrativ och/eller fakturakontakt om detta krävs av toppdomänens registry eller av tredje part som används för registrering.

Kunden förbinder sig att se till att deras kontaktuppgifter för domännamnet alltid är korrekta.

Om Kunden registrerar ett domännamn åt tredje man ska Kunden säkerställa tredje mans äganderätt till domännamnet genom att ange tredje man som ägare, om inget annat skriftligen avtalats mellan parterna.

Smooth Internet Group garanterar inte att ett domännamn är tillgängligt innan dess att Kunden fått en registreringsbekräftelse. I det fall registrering skulle misslyckas erbjuder Smooth Internet Group Kunden att välja ett annat ledigt domännamn till samma värde eller att få pengarna tillgodo.

Återställning av domännamn som hamnat i karantän på grund av utebliven förnyelse kan medföra en ytterligare avgift. Avgiftens storlek beror på toppdomän, registry och registrar.

Domännamn som inte är betalda förlängs inte av Smooth Internet Group. Det är Kundens ansvar att betalning kommer Smooth Internet Group tillhanda senast på förfallodatum.

Återbetalning av avgifter för registrerade domännamn görs inte.

9. Överlåtelse

Avtalet kan överlåtas i helhet eller delar till annan juridisk eller fysisk person med beaktande av dessa villkor.

För att en överlåtelse ska vara möjlig måste samtliga skulder för den frånträdande parten hos Smooth Internet Group vara reglerade.

Överlåtelsen ska genomföras via det elektroniska system som Smooth Internet Group tillhandahåller, eller vid undantagsfall genom en särskild blankett som Smooth Internet Group tillhandahåller.

För vissa tjänster och domäner kan godkännande ske enbart av parternas registrerade firmatecknare.

Överlåtelsen måste godkännas såväl av frånträdande som tillträdande part. Respektive part intygar att godkännande ges av en person med rätt behörigheter och befogenheter, exempelvis behörig firmatecknare.

En administrativ avgift tas ut av den tillträdande parten för det administrativa arbete som uppkommer i samband med överlåtelse. 

Vissa tjänster, inklusive domäner kan ha särskilda villkor för överlåtelser inklusive tillkommande priser. För dessa gäller vid var tid gällande prislista och villkor.

10. Tillgänglighet, underhåll och data

Smooth Internet Group strävar att vara felfria. Som del av att leverera den löpande avtalade driften måste såväl uppdateringar som systemarbeten genomföras.

Vid driftstörningar, planerade uppdateringar med mera meddelas detta åtminstone på Smooth Internet Group’s webbplats.

Underhåll görs i största möjliga utsträckning efter kontorstid, dock kan detta inte garanteras.

För hostingtjänster garanterar Smooth Internet Group en tillgänglighet på 99,6%, beräknat på kalenderår. Högre tillgänglighet och garanti kan finnas genom vissa tjänster eller tillval.

Programvara

Smooth Internet Group har rätt att när som helst under pågående avtalsperiod göra uppgraderingar och/eller uppdateringar i programvara.

Smooth Internet Group har även rätt att ta bort programvara som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt Smooth Internet Group’s bedömning. Om programvara tas bort som påverkar Kunden kommer Smooth Internet Group meddela Kunden om detta, exempelvis via Smooth Internet Group’s webbplats.

Data

Smooth Internet Group har rätt att kontrollera data relaterat till Kundens tjänst i samband med felsökning eller abuse-ärenden.

Smooth Internet Group förbehåller sig rätt att med automatiska metoder söka igenom data på Kundens tjänster för exempelvis identifiering av skadliga filer samt kända säkerhetshål. Rätten innefattar men är inte begränsad till automatisk patchning eller spärr av skadliga filer.

11. Tillåten användning och omfattning av support

Tillåtet material och användning

Smooth Internet Group’s tjänster skall endast användas till syften som är förenliga med svenska lagar och författningar.

Sändning, lagring, distribution eller länkning av någon information, data eller material som är olagligt via lag eller författning är förbjudet.

Det här innehåller, men är inte begränsat till; upphovsrättsskyddat material; företagshemligheter eller annat material som används utan tillåtelse från ägaren; material innehållande hets mot folkgrupp; otillåten användning av annans varumärke; material som bryter mot dataskyddslagen (2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).

Smooth Internet Group accepterar inte heller material som kan upplevas som oetiskt, stötande eller våldsamt.

Om Smooth Internet Group gör bedömningen att det sätt som Kunden använder sin tjänst inte är förenligt med ovanstående reserverar Smooth Internet Group sig rätten att vidta åtgärder. I första hand genom att be Kunden åtgärda bristerna; i andra hand genom att stänga av tjänsten; samt i tredje hand genom att säga upp tjänsten.

Utnyttjande av resurser (Fair Use)

All användning av Smooth Internet Group’s tjänster omfattas av fair use. Smooth Internet Group reserverar sig rätten att begränsa Kundens tillgång till tjänsten i det fall Kundens användning av tjänsten negativt påverkar övriga kunder eller tredje man.

Olika tjänster kan ha olika begränsningar i tillåtna resurser. Om Kunden vid upprepade gånger överskrider tillåtna gränser reserverar Smooth Internet Group sig rätten att begränsa Kundens tillgång till tjänsten.

Om Kundens användning av Smooth Internet Group’s tjänster resulterar i abuse-anmälningar, reserverar sig Smooth Internet Group rätten att begränsa Kundens tillgång till tjänsten.

Alla försök till att underminera och/eller orsaka skada på Smooth Internet Group’s servrar och/eller kunder är strängt förbjudet. Exempelvis försök till intrång i, spaning på eller störning av system och/eller nätverk kan resultera i skadeståndsskyldighet.

Om Kunden inte agerar för att minska resursutnyttjande eller justera användningen av tjänsten i enlighet med Avtalet reserverar sig Smooth Internet Group rätt att vidta åtgärder som exempelvis att begränsa tillgång till tjänsten.

Att begränsa tillgång till Kundens tjänst innebär i första hand att sänka utnyttjandet av resurser till acceptabla nivåer; andra hand att spärra tjänsten; samt i tredje hand säga upp tjänsten helt.

Vidareförsäljning

Det är under inga omständigheter tillåtet att sälja vidare tjänster i delad miljö som Kunden har hos Smooth Internet Group. Vidareförsäljning av tjänster eller del av tjänster är endast tillåtet där det är särskilt angivet av tjänstens specifikation.

Detta gäller även det obegränsade antal domäner Kunden har rätt att koppla till kontot. Endast domännamn som ägs av Kunden får använda sig av tjänsterna kopplade till kontot. 

Vid uppenbart missbruk har Smooth Internet Group rätt att stänga av Kundens tjänst, samt om åtgärder inte vidtas att säga upp den.

När Kunden använder tjänster där vidareförsäljning är tillåten förbinder sig Kunden att agera på ett fackmannamässigt sätt mot sina Slutkunder. Med Slutkund ska avses en part som Kunden låter använda sin tjänst, oavsett om det är mot betalning eller ej.

Kunden förbinder sig att Slutkunden uppfyller samma krav som ställs på Kunden i detta avtal. Smooth Internet Group har inget ansvar för eller gentemot Slutkunden. 

Om Kunden inte agerar fackmannamässigt, eller om Slutkunden trots upprepade försök inte kan få tag på Kunden äger Smooth Internet Group rätt att på begäran av Slutkunden hjälpa till att flytta Slutkundens data från Kundens tjänst till en ny tjänst som Slutkunden öppnat hos Smooth Internet Group.

Omfattning av support

Kunden som säljer vidare tjänsten eller del av tjänsten är själv ansvarig för support gentemot sina kunder.

Smooth Internet Group har endast möjlighet att ge support på de tjänster som Smooth Internet Group tillhandahåller. I de fall Kunden använder tredje parts programvara för exempelvis en webbplats, ger Smooth Internet Group inte support för dessa programvaror.

Vid kontakt med supporten som ligger långt över det normala förbehåller sig Smooth Internet Group rätten att begränsa supportkontakten alternativt eller erbjuda utökad support mot offert.

Smooth Internet Group kan komma att erbjuda tjänster med lägre omfattning av eller ingen support. Detta framgår av tjänstens specifikation. Kunden ansvarar då själv för hanteringen av tjänsten.

Support ingår inte i Smooth Internet Group’s gratis DNS-tjänst FreeDNS. Kunden ansvarar själv för hanteringen av DNS-tjänsten.

12. Personuppgiftsbehandling

Smooth Internet Group behandlar personuppgifter i enlighet med Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Detta omfattar vad som vardagligt benämns GDPR.

Smooth Internet Group’s integritetspolicy reglerar hur Smooth Internet Group behandlar Kundens personuppgifter.

Smooth Internet Group personuppgiftbiträdesavtal (DPA/PUBA) reglerar hur Smooth Internet Group hanterar de personuppgifter som Kunden eventuellt lagrar via våra tjänster.

Både integritetspolicyn och personuppgiftbiträdesavtalet ska anses som bilagor till Avtalet med den ordning de förekommer i Avtalet.

13. Ersättning och skadestånd

Smooth Internet Group ansvarar enbart för skador som orsakas av försummelse av Smooth Internet Group. Kunden som drabbas av skada kan kräva ersättning för detta.

Ersättningsanspråk ska vara Smooth Internet Group tillhanda inom 7 arbetsdagar från det att skadan upptäcktes för att vara giltiga.

Ersättningens storlek baseras på tjänstens typ och skadans storlek. För driftstörningar beräknas ersättningen på tjänsten samt hur länge den inte kunnat nyttjas.

Ersättningen kan aldrig överstiga den aktuella månadens avgift.

Ersättningsanspråk under tiden en tjänst är avstängd godtas inte.

Skadestånd eller ersättning kan inte krävas för indirekt skada, som exempelvis utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill och/eller förlust/förvanskning av data.

Smooth Internet Group svarar aldrig för skador som kan uppkomma genom att ett beställt domännamn är upptaget, eller blir upptagen innan beställningen är klar hos registry.

Ersättning eller skadestånd utgår ej då tredje part är ansvarig för felet, eller för planerade driftavbrott som meddelas via Smooth Internet Group’s webbplats.

14. Force majeure

Smooth Internet Group ska vara befriat från skadestånd och andra påföljder om Smooth Internet Group’s åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Smooth Internet Group ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, pandemi, strejk eller liknande omständighet. Smooth Internet Group har heller ingen möjlighet att ta ansvar för tredje parts otillåtna intrång i Smooth Internet Groups resurser.

15. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk domstol, i första hand Göteborgs tingsrätt, med tillämpning av svensk rätt, eller genom annat förfarande som parterna kan komma överens om.

16. Övrigt

Smooth Internet Group kan inte ta ansvar för material som skickas i form av exempelvis cd-skivor, personbevis med mera. Smooth Internet Group kan ej heller skicka tillbaka något material som ligger utanför de förpliktelser Smooth Internet Group har i enlighet med lagar och förordningar.


Smooth Internet Group tillämpar gällande sekretesslagar för kunduppgifter och annan information gällande Kunden till tredje part.

Smooth Internet Group förbehåller sig rätten att använda Kundens webbplatser inklusive logotyp som referenser. Önskar Kunden inte finnas med som referens ska Kunden meddela Smooth Internet Group skriftligen.


Warning: Undefined array key "" in /home/smoothin/public_html/wp-content/plugins/smooth-service-widget-2.1.0/includes/frontend.php on line 33